Псалом 17

В псалме 17 мы видим одну из самых продолжительных молитв Давида, обращенных к Господу. Певец перечисляет те беды, недуги, которые свалились на него. Но не ропщет, а отдает себя на Волю Божью, полагает, что Он всемогущ, всевидящ. За всем смотрит и оберегает чад своих. В последних строчках Давид уповает на спасение. Причем не только для себя, но и всех потомков благодаря искренней вере в Господа.

Поиск молитв на все случаи жизни

Текст молитвы псалом 17

Псалмы после перевода, адаптации сохранились практически в первозданном виде. На церковнославянском языке. Позже для упрощения понимания были переведены на современный русский язык. Верующим доступны оба варианта.

На церковнославянском языке с ударениями

В коне́ц, отроку Госпо́дню Давиду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ песни сея, в день, во́ньже изба́ви его Госпо́дь от ру́ки всех враг его, и из ру́ки Саули, и рече

Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́.

Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой.

Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся.

Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя,

боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя сети сме́ртныя.

И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́.

И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог.

Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́.

И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́.

И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́тренню.

И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его селе́ние Его, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных.

От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное.

И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой.

Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́.

И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́.

Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих.

Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́.

Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утвержде́ние мое́.

И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя.

И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми.

Яко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́.

Яко вся судьбы́ Его предо мно́ю и оправда́ния Его не отступи́ша от мене́.

И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́.

И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его.

С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши,

и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися.

Яко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи гор́дых смири́ши.

Яко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою.

Яко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м преиду́ сте́ну.

Бог мой, непоро́чен путь Его, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защит́итель есть всех упова́ющих на Него́.

Яко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего?

Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой.

Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя.

Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́.

И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т.

Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо́ мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́.

Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются.

Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма.

И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя.

И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́.

Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их.

И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́.

Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми.

В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми.

Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х.

Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́.

Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя.

Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя.

Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́:

велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.

На русском языке

К исполнению, отрока Господня Давида: то, что он сказал Господу – слова песни сей в день, когда избавил его Господь из руки всех врагов его, и из руки Саула, и он сказал:

Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!

Господь — твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, — скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище мое.

Восхваляя, призову Господа и от врагов моих спасусь.

Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня;

цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня.

В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.

Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог;

поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий; горячие угли сыпались от Него.

Наклонил Он небеса и сошел, — и мрак под ногами Его.

И воссел на Херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра.

И мрак сделал покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных.

От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные.

Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глас Свой, град и угли огненные.

Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их.

И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего.

Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих;

избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня.

Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою.

Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне.

Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня,

ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим;

ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал.

Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне;

и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его.

С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно,

и к избранному близок будешь, а строптивому воспрепятствуешь!

ибо Ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь.

Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой просвещает тьму мою.

С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.

Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?

Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук.

Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня.

Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.

Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их;

поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои,

ибо Ты препоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня;

Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня:

они вопиют, но нет спасающего; ко Господу, — но Он не внемлет им;

я рассеваю их, как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их.

Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников; народ, которого я не знал, служит мне;

по одному слуху о мне повинуются мне; иноплеменники ласкательствуют предо мною;

иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих.

Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог спасения моего,

Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,

и избавляющий меня от врагов моих! Ты вознес меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавил меня.

За то буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени Твоему,

величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его во веки.

История написания

Принято считать, что песня появилась на свет вскоре после завершения период мытарств Давида по чужбине. Когда недруг, правитель Саул, наконец-то оставил его в покое. До того певец ежедневно рисковал жизнью, терпел нужду, был вынужден жить среди чужаков, язычников.

В благодарность за чудесное спасение Давид возносит хвалу Богу Единому, Творцу всего сущего. Историю злоключений праведника можно также найти в Книге Царств, 22 главе. И в Псалтыри, в 17 песне.

Для чего читают псалом 17?

Песня читается вместе с другими во время утренней воскресной службы. Исключение составляют праздники. Примечательно, что в Великий Пост кафисма, в которую входит 17 песнь, повторяется дважды. Псалом служит для укрепления веры православных. Его чтение способствует снисхождению благодати. Избавлению от мирских тщет, греховных помыслов. Также псалом помогает справиться с недугами, тяжелыми болезнями. Дает силы жить, очищая собственную душу.

Толкование псалма 17

Текст песни не так прост для понимания, как это кажется, содержит несколько смысловых блоков. В первых строках мы видим упоминание, что автором псалма является Давид. И объяснение истории написания: певец указывает, что в этот день избавился от преследований, гонений.

Толкование псалма 17

В последующих стихах, со 2 по 4, праведник сравнивает защиту, полученную от Бога, с крепостью. Скалой, незыблемой твердыней. Далее певец описывает свои чувства, отчаяние, когда окружили его враги, обуяли недуги. Одна лишь надежда на Бога давала ему силы (стихи 5-6). В 7 стихе автор говорит, как обратился к Господу, моля о спасении. Стихи с 8 по 19 открывают читающим потрясающее чудо избавления Давида. Певец подробно описывает, как страшен был гнев Всевышнего, обращенный на нечестивых. И как сам праведник, находясь под защитой Его, спасся.

Спасение Давида произошло потому, что он признал свои грехи, покаялся, жил по заветам Господа, славил имя Его (стихи 20-25). Справедливость Божьего суда не ставится под сомнение. Каждый, кто принял веру, получит защиту. А грешники, кто не покаялся, – суровое возмездие. Об этом мы читаем в строках с 26 по 32 псалма.

Последующие строки, 33-37, содержат подробное перечисление благ, полученных Давидом от Бога. Прекратились мятежи среди соплеменников, и даже язычники стали благоволить к певцу. Силой Господа Давид сделался правителем. И воздал ему искреннюю благодарность.

В финальных строчках песни правитель дает Всевышнему обещание всегда славить его в молитвах. Выражая надежду, что народ будет под защитой Бога, соблюдая все заветы, живя праведно, безгрешно.

Правила чтения

Обычно песни подобного рода читаются во время храмовых богослужений, в торжественной обстановке. Допускается читать псалом дома. Для этого необходимо не так много: икона, зажженная свеча или лампада. И вера в Господа, единение с ним.

Поделиться
Отправить
Класснуть
Вотсапнуть
Запинить
Помогла статья? Оцените её
(Пока оценок нет)
Загрузка...
 рассчитывает на Вашу помощь!
Добавить комментарий